VOORWAARDEN

 

PURE
TEA & TASTE                                                                                                                         

Mosselplaat 22 / 2134 WG Hoofddorp / 023.5749920 / 06.49862111 / 
KvK 54227550 Amsterdam

info@puretea-and-taste.nl 

www.puretea-and-taste.nl

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op een catering georganiseerd door Pure Tea & Taste. Pure Tea & Taste heeft het recht haar voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Indien u een catering-opdracht bij Pure Tea & Taste plaatst krijgt u bij een arrangement een complete service.

Pure Tea & Taste komt op de afgesproken datum/tijd en verzorgt het gehele arrangement. Dit houdt in dat uw tafel wordt gedekt met meegenomen servies en alle toebehoren. Voorwaarde hiervoor is wel dat er bij aankomst een lege tafel ter beschikking staat.

Verder verwacht Pure Tea & Taste dat er zorgvuldig met het servies en toebehoren zal worden omgegaan.
De opdrachtgever dient alleen zelf zorg te dragen voor voldoende heet water voor de thee. Het gebruikte servies dient servetschoon te zijn zodat het vrij van eetresten kan worden meegenomen. Afspoelen mag maar u hoeft het servies niet af te wassen. Bij breuk of schade aan servies en toebehoren wordt dit bij u in rekening gebracht. In goed overleg zal tijdstip van brengen- en ophalen worden besproken

 

Artikel 1 Prijzen

De prijzen zijn vrijgesteld van btw o.g.v. artikel 25 Wet OB (tenzij er inclusief btw bij staat). Bezorgen binnen een straal van 5 km is gratis! Daarbuiten zal Pure Tea & Taste bezorgkosten gaan berekenen. De kosten zijn € 1,50 per gemaakte kilometer vanaf Mosselplaat 22 te Hoofddorp naar het aangegeven catering- adres (volgens ANWB-routeplanner), u betaalt alleen een enkele reis. Het recht wordt behouden om onder invloed van sterk fluctuerende brandstofkosten de tarieven zo nodig aan te passen.

Artikel 2 Annuleren

Uiteraard kan het voorkomen dat u de geboekte catering moet annuleren.
Dat is spijtig en de ontstane situatie zal dan ook bespreekbaar zijn. Annulering is kosteloos tot 10 dagen voor de catering. Na deze 10 dagen brengt  Pure Tea & Taste 50% van het catering-bedrag in rekening. Bij annulering 2 dagen van tevoren of op de gereserveerde datum zelf betaalt u 85% van de afgesproken prijs.
Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten
gaan. De aanmelder, de cliënt en degene die hem
 vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Pure Tea & Taste voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de catering-som.
 

Artikel 3 Betaling

Het gefactureerde totaalbedrag dient 10 dagen voor de catering te zijn bijgeschreven op rekeningnummer
NL 70 INGB 0005 8815 19 t.n.v. NEM Blankwater-Hiep te Hoofddorp, eventueel o.v.v.  
Office 22 / Pure Tea & Taste + faktuurnummer.

Artikel 4 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de cliënt van het aanbod van Pure Tea & Taste. De cliënt, die een catering ook namens andere deelnemers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)cliënten, die hij / zij aanmeldt. Bij de aanmelding door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

 

Artikel 5 Wijzigingen Catering Pure Tea & Taste

Pure Tea & Taste heeft het recht de catering-overeenkomst op te zeggen, indien twee dagen voor aanvang van de catering het aantal aanmeldingen veel kleiner is dan het overeengekomen aantal. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Pure Tea & Taste zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Pure Tea & Taste  aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de cliënt kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de cliënt. Indien de oorzaak van de wijziging aan Pure Tea & Taste kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Pure Tea & Taste. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de cliënt

De cliënt die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een catering daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Pure Tea & Taste van de catering worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cliënt. Indien de cliënt vernielingen aanbrengt aan de eigendommen van Pure Tea & Taste, zullen de kosten hiervan op de cliënt worden verhaald.

 

Artikel 7 Klachtenbehandeling

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Pure Tea & Taste, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de catering schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Pure Tea & Taste. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Als de catering niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de cliënt op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de cliënt verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Pure Tea & Taste. Eventuele schade wordt door Pure Tea & Taste vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Pure Tea & Taste is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat: 
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de cliënt. 
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de catering is betrokken. 
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de catering organisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet kon worden voorzien of verholpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de catering niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de cliënt op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de client noch aan Pure Tea & Taste  zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Pure Tea & Taste aansprakelijk is voor derving van catering- genot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de catering-som.

 
Voorwaarden kids tea-party mand 

Voor alle materialen in en bij de mand van Pure Tea & Taste geldt dat het alleen onder toezicht van volwassenen gebruikt mag worden. Er zitten materialen bij die schadelijk kunnen zijn voor kinderen onder de 3 jaar. Pure Tea and Taste is niet aansprakelijk voor schade die op enigerwijze is ontstaan door het gebruik van haar spullen. Stel u goed op de hoogte van eventuele allergieen van de genodigden.
Na reservering van de mand ontvangt de huurder een bevestiging van Pure Tea & Taste met alle gegevens.

Het gefactureerde totaalbedrag dient 10 dagen voor de catering te zijn bijgeschreven op rekeningnummer  NL 70 INGB 0005 8815 19 t.n.v. NEM Blankwater-Hiep te Hoofddorp, eventueel o.v.v. Office 22 / Pure Tea & Taste + faktuurnummer.

De mand kan opgehaald worden op de dag van het kinderfeestje. Terugbrengen kan servetschoon op diezelfde dag of helemaal schoon de dag na het feestje. In overleg kan hiervan afgeweken worden. De mand wordt in principe verhuurd voor 1 dag, later inleveren geschiedt in overleg.

Bij het ophalen van de mand wordt de inhoud samen met de huurder doorgenomen. Acceptatie van de mand door de huurder betekent dat de inhoud als compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden. In het geval van verlies of onherstelbare schade wordt een evenredig bedrag van de borg afgetrokken of in rekening gebracht. Te laat bezorgen kost  10,- extra per dag.

Uiteraard kan het voorkomen dat u de geboekte mand moet annuleren. Dat is natuurlijk te betreuren en deze situatie is dan ook bespreekbaar. Annulering is kosteloos tot 10 dagen voor de reservering. Na deze 10 dagen brengt Pure Tea & Taste 50% van het bedrag in rekening. Bij annulering 2 dagen van tevoren of op de gereserveerde datum zelf betaalt u 85% van de afgesproken prijs. Naast annuleren kan iemand in uw plaats afnemen. De aanmelder, de cliënt en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Pure Tea & Taste voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de som.

De huurder mag het gehuurde niet uitlenen of verhuren aan derden.
Niets uit de mand mag zonder voorafgaande toestemming verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. De prijzen zijn vrijgesteld van btw o.g.v artikel 25 Wet OB. 

Deze website is live gegaan per jan'15 en vervangt de oudere versie!


Disclaimer
De op de website getoonde informatie wordt door Pure Tea & Taste met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangepast of gewijzigd. Pure Tea & Taste behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Pure Tea & Taste sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe nog indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met de website. De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Pure Tea & Taste. Het is niet toegestaan om de website of gedeelte daarvan te kopiëren of op te slaan zonder nadrukkelijke toestemming van Pure Tea & Taste.

 

Privacybeleid (volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Office 22 – Online privacyverklaring (volgens AVG). Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.

We hechten veel waarde aan uw privacy, net als aan uw vertrouwen in ons. In dit document verklaren wij hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Deze verklaring is tot stand gekomen volgende de nieuwe Europese wet AVG met richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie, ge-ent op specifieke situaties. Heeft u vragen of opmerkingen over onze werkwijze ten aanzien van het privacy beleid, neemt u dan contact op met Nathalie Blankwater via info@puretea-and-taste.nl of info@backoffice22.nl

Algemeen:

Persoonlijke gegevens zijn élk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

De Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervangt per 25 mei 2018 de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. In vergelijk heeft u nu meer rechten om uw privacy te beschermen bij bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken.

Identiteit van onze organisatie:

Office 22, Mosselplaat 22, 2134 WG te Hoofddorp

E: info@puretea-and-taste.nl / info@backoffice22.nl M: 06-49862111

Tel: 023-5749920 KvK: 54227550 Btw: NL001980639B12 / ING: NL79RABO0152 281 843

Gebruik maken van onze diensten, betekent dat u onze algemene voorwaarden en privacy-verklaring accepteert.

·        Gegevens uitwisseling vindt plaats bij elk contact. Dit kan een rechtstreeks contact zijn tussen u en ons, bijvoorbeeld fysiek (face to face), telefonisch, via e-mail, website, etc.
We kunnen ook indirect met elkaar in contact geraken, zoals via netwerkmedia als Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc. of zakenpartners.

·        De uitwisseling van persoonlijke gegevens met ons is bedrijfsmatig.
Wij vinden het noodzakelijk om transparante afspraken te hebben en verzamelen uw algemene persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden en alleen als u zaken met ons wilt doen:

·        Voor het leggen van contact met u, zoals het verwerken van bestelling(en), het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u,

·        In samenhang met bepaalde transactie(s),

·        Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons gaat afnemen / heeft afgenomen,

·        Voor marketingdoeleinden of klantentevredenheidsonderzoek, als u hiervoor toestemming heeft verleend.

·        Voor sollicitatieprocedures

·        Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze site.

·        Ter nakoming van wettelijke regelgeving en verplichtingen.

·        Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.

·        Incidenteel kunnen we ook via andere bronnen, zoals via samenwerkende en/of lokale partners, informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende partij te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

·        De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.

·        Handelen we een sollicitatie met u af, dan vragen wij u om 2 bijzondere persoonsgegevens. Uw BSN en uw legitimatiebewijs. Deze zijn wettelijk nodig voor de aanmelding bij de salarisadministratie, het pensioenfonds en gekoppelde verzekeringen. 

·        Het kan voorkomen dat uw gegevens niet alleen door ons kunnen worden afgehandeld, maar door ons aangewezen bedrijven die bij de afhandeling betrokken zijn. Denkt u aan een externe leverancier, onze salarisadministratie of onze webhosting.
Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.

Daarnaast vragen wij deze bedrijven te garanderen om deze informatie alleen voor de afhandeling te gebruiken en niet voor andere doeleinden. Deze garantie is of wordt vastgelegd in een partner-gebonden verwerkersovereenkomst.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
Wij beschermen uw persoonsgegevens met gehandhaafde nauwkeurigheid. Naar redelijkheid implementeert Pure Tea & Taste veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Ook van andere schakels verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Retentie
Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op info@puretea-and-taste.nl
og info@backoffice22.nl

We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.
Als u klachten heeft over onze naleving van het bewaren van uw registratiegegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen.

Wat kunt u zelf doen?

·        Geef geen informatie aan bedrijven die zij niet per se nodig hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens.

·        Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

·        Laat u voorlichten over de nieuwe AVG en uw rechten daarin.

·        U kunt het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen en uw social medianetwerk afschermen of beveiligen.